header photo

STALL RAGGALITA

I balanse og bevegelse

Forskning


Vel 14% av elever i 10.klasse i Troms får i 2011 spesialpedagogisk hjelp; dette er langt over landssnittet. 8 % av alle barn og unge i Norge og hver tredje 16-åring oppfyller kriteriene for diagnostisering av psykisk lidelse. Folkehelseinstituttets studier viser at 135 000 barn i Norge lever i familier der mor eller far har alvorlig psykisk sykdom eller alvorlig rusmisbruk. Over 50 000 barn får i 2010 bistand fra barnevernet, en økning på vel 7% fra året før (Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og BLD). Det finnes undersøkelser, samt flere kommunale planer som tilsier at aktivitetstilbud som ivaretar helse er noe som trengs, og Stall Raggalita har noe å tilby i Troms. Vi ser omsorg og det å bli sett som en viktig del av god helse, og mener hest kan gi en følelse av omsorg, kombinert med en medmenneskelig utstrakt hand i trygge omgivelser.Psykiske lidelser utgjør en av de største helsemessige samfunnsutfordringer i dag. Verdens helseorganisasjon antar at psykiske lidelser vil være den viktigste årsak til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Blant de vanligste utfordringer hos barn og ungdom er atferdsvansker, tristhet/ depresjon og hyperaktivitet. Vanlige psykiske lidelser blant voksne er depressive lidelser, angstlidelser, og rusrelaterte lidelser (Knudsen, mykletun & mathiesen, 2009). 

 

Hensiktsmessig og tilpasset fysisk aktivitet er ofte en forutsetning for utvikling både fysisk, psykisk og sosialt.  Vi vet at det er en klar sammenheng mellom psykisk og fysisk belastning. Forskning viser at fysisk inaktivitet øker risikoen for utvikling av psykiske lidelser (Helsedirektoratet, - Fysisk aktivitet i forebygging og behandling,  2009). På samme måte er fysisk aktivitet en beskyttende faktor for utvikling av psykiske lidelser. Studier har videre vist at fysisk aktivitet er et effektivt behandlingsalternativ for bl. a. angst, depresjon og rusrelaterte lidelser (Helsedirektoratet, 2009).

 

Livsstilssykdommer er også en av dagens store helseutfordringer. Samfunnets vi lever i, og måten vi lever på, påvirker vår disposisjon for utvikling av sykdom. Manglende fysisk aktivitet og stress er sentrale årsaker. I forbindelse med den nye samhandlingsreformen rettes fokus stadig mer mot forebyggende tiltak. Hvordan kan vi hindre utviklingen av livsstilssykdommer og psykiske lidelser? 

 

Gjennom fysisk aktivitet, bevegelse og balanseutfordringer kan mennesket lære å komme i kontakt med seg selv, å utfordre sine grenser, og å bli kjent med sine bevegelsesmuligheter. 

 

Forebyggende tiltak og behandling bør være motiverende og deltakende; brukeren bør oppfordres til å innta en aktiv rolle i egen behandling. Ved bruk av stallen kan hesten også være et godt bidrag inn i en samtale. Aktivitetene legger til rette for samtaler, spørsmål og undring, og en bedre kjennskap til seg selv. Opplevelse av mestring, inspirasjon, og forbedrede ferdigheter både sosialt og treningsmessig er målet. Aktivitetene legges til rette etter behov for den enkelte, det kan være stell, arbeidsoppgaver eller samspill med hest. En rapport fra 2008 av «Bruk av hest i psykisk helsevern» gjorde en kartlegging på grunnlag av 92 bedrifter som brukte hest i psykisk helsevern, denne viste at for 75% av brukerne var «Hest som venn» den viktigste faktoren for behandlingen.