header photo

STALL RAGGALITA

I balanse og bevegelse

Stallplass

Vi tar fra tid til annen inn nye oppstallører/hester. Vi ønsker å ha en liten, velfungerende flokk som har romslige områder å bruke.

Fordi Stall Raggalita er en bedrift, og setter hestevelferd høyt - setter vi også høye krav til den eller de som skal ha stallplass hos oss og hestene deres og ønsker å forsikre oss om et godt hestehold og en velfungerende flokk. Vi har mulighet til å dele av området med 2 staller og 2 flokker, men legger vekt på hestens beste og at de skal fungere godt sammen, om de ikke gjør det vil et sted med en annen flokkutforming muligens være en bedre løsning (les: bytte av stallplass). For hesten sin del, hesteeiers del og de som ferdes på stallen sin del - er det derfor en 1-måneders prøvetid som vil være bra for alle parter - for å finne ut om hesten kan gå på utegang sammen med resten av flokken mtp trivsel og harmoni i det som skal være deres hjem, hvilested og trygghet. Det er også fint å se om oppstallører passer godt inn i daglige rutiner mtp. måkking, vannpåfylling og orden i stallen og på området.

Det skal føles trygt å ferdes i stallen for de som er innom av besøkende, samt at små barn ofte er med på stallen. Det gjør at hester som biter, napper eller sparker mot folk vanemessig desverre ikke tas i mot som oppstallører på Stall Raggalita, eventuelt om det er hester som får slik oppførsel plikter eier å gi hesten tilstrekkelig trening til å endre adferdsmønster til det bedre. Hester som gnager på stallinnredningen tas heller ikke imot. Hestene må være barnevennlige/akseptere at det er litt barn på stallen, dette skjer alltid under voksenoppfølging.

Vi ønkser å bevare et voksent og godt miljø med lidenskapelige hestefolk. Oppstallør må ha sansen for naturlig hestehold hvor hestene går ute i flokk  (og som dermed tåler at hestene «ordner opp» seg imellom ved behov, samtidig som en ikke lar det gå for langt). Alle hester på Stall Raggalita er barfothester, også oppstallede hester, men det er ikke noe krav. Vi vektlegger at hestene våre, og de som er oppstallet her, skal være fornøyde  og får den oppmerksomhet og mosjon de til enhver tid trenger. Med dette mener vi at de får tilsyn og blir aktivisert minimum 4-5 dager i uken. Hester som får tilfredsstilt sine behov for aktivisering i hverdagen har mindre behov for å skape uro i flokken og rundt stallsituasjoner, og blir mer harmoniske og lett-håndterlige hester å ha med å gjøre. Vi tror også de holder seg friske lengre ved sunn trening og aktivitet.


Leiekontrakt for oppstallører på Stall Raggalita


Stall Raggalita har stallplasser for utegang og hester som går sammen i flokk. Hestene regulerer selv innetiden, og området har 2 separate staller med hhv. plass til 3 hester i øvre stall, og 4 (5) stallplasser i nedre stall. 

I tilknytning til stallens område er det  inngjerdet ridebane på ca. 70 x 20 meter og rundkorall (16 diameter). Uteområdet for hestene er på omkring 6-7 mål inngjerdet område, hvor de også har tilgang til litt skog som le for vær og vind.


Leie for stallplass er kroner 1500 pr. mnd. Det inkluderer eventuelle fóringer på morgenen på hverdager, mens øvrige fóringer fordeles på oppstallører. Fóringer skjer på tilrettelagte foringsplasser, høykrybber og fóringsautomat. Finmaskede høynett kjøpes inn av oppstallører til sine hester. Hver enkelt oppstallør plikter å måle klart rasjon med tørrhøy/ensilasje tilsvarende mengde for sin hest. Høy/rundballe skal ikke søles rundt på området, det skaper gjørme. Legg derfor fór i trillebår eller bær det i høynett til fóringsplassen.


Leien inkluderer plass til utstyr, bruk av ridebane, rundkorall, strøm, gjerde, vann, samt eventuelle brøytekostnader, vedlikeholdsarbeid og håndtering av møkkerdunge.

Stallplassen inkluderer ikke grovfór (høy eller ensilasje) og andre kostnader hesteholdet medfører som f.eks. flis, ormekur eller kraftfór. Hver oppstallør bidrar med 3 sekker flis pr. måned. Dette kan kjøpes hos Stall Raggalita når det er gjort store innkjøp, for litt under markedspris. Pr. august 2012 kr. 95,- pr sekk.


Leie pr. måned påløper fra den 14. hver måned, og skal betales til kontonr. 1503.16.48197. Mulighet for fritakelse for stallarbeid i ukedager for oppstallører som kan låne ut hester til Stall Raggalita´s drift (3-6 timer/2-3 dager). Utlån av hesten skal ikke regnes som "tilstrekkelig" trening for hesten, den trenger også håndtering av sine faste ansvarspersoner for å holde både motivasjonen og utdannelsen oppe:).


Oppstallørene plikter å stille opp på sine avtalte dager med for eksempel helgestell e.l. Det forventes også at oppstallører på Stall Raggalita stiller opp på dugnader én gang i måneden eller annen hver måned, til f.eks. vedlikehold av stallen, vasking av boksene eller ved andre dugnadsbehov. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å utføre forefallende arbeid underveis, det vil si; er det tilgriset på veggene så skrubber vi det bort når vi oppdager det, er det noe som er ødelagt så fikser vi det.


På vinterstid skal det måkes foran porten og boksene når det til enhver tid trengs (etter snøvær) for å lukke opp og igjen, for å forhindre at port/dør blir ødelagt.

Hver hest forårsaker ca. 1 trillebår i døgnet og dette kan entes måkes daglig for hver oppstallør, eller ved et rulleringssystem hvor alle måker for alle hestene hver sin dag. Avtaler om dette gjøres uavhengig av leiekontrakt (rulleringssystem). Oppstallører kjøper inn eget greip, men vi deler gjerne på utstyr som er til felles arbeid. Utleier plikter å ha trillebårer, spader, høygaffel o.l. utstyr tilgjengelig for oppstallører. Ved uaktsomt bruk av stallens utstyr erstatter den som har skadet/ødelagt utstyret dette. Både eget og stallens utstyr skal legges på plass etter bruk.


Hestene trenger store mengder med vann, og det skal hver dag fylles opp minimum 1 kanne (25 liter) vann til hver hest, og ved hard trening eller fóring med større mengder tørt høy skal det gis ekstra ved behov. Stallen har 2 termobar.

Vi er en liten stall med et lite og veldig godt miljø og for å kunne ha det må vi også forholde oss til samme stallregler. Hester på utegang krever at alle tar felles ansvar for hestene, at alle gjør sin del av felles arbeidsmengde. Dersom noen sluntrer unna, mens andre gjør store mengder stallarbeid, dugnadsarbeid, tilrettelegging for hestene o.l. kan det skape frustrasjon. Gjør derfor ditt ytterste for å ta din del av ansvaret og hesteholdet til din hest, for hestens beste og for stallmiljøets beste! 


På stallen er vi rolige, og viser hensyn til både hester og mennesker. Alle har ansvar for å holde det ryddig i stallen, det vil si å plukke opp etter seg og holde orden på både fór, flis og all utstyr som hører til eller er på stallen. Det er ikke lov å røyke i stallen eller i nærheten av stallen, og det oppfordres til ikke å røyke hvor det er barn på området. Dersom noe oppstår som et problem, ta det opp med den/de det gjelder og ikke snakk bak hverandres rygg. Ta eventuelt opp problemer med utleier av stallplass, eller på felles stallmøter ca. hver 8. uke.


Alle har hestene i innhegningen på eget ansvar, og andre kan ikke belastes for skader som er påført egen hest dersom det ikke er gjort med hensikt/uaktsomt. Ta godt i mot folk som kommer til stallen, og vær høflig når dere er ute og rir. Husk alltid å plukke opp møkker når dere er ute på tur og bane. Det oppfordres til bruk av hjelm og refleks under ridning eller ferdsel utenfor stallen med hest. Det er ellers en selvfølge at hestene får tilstrekkelig med stell og mosjon. Vi tror at høftlige og harmoniske hester på stallen, er hester som blir stimulerte både mentalt og fysisk. Hester som ikke får stimuli i form av fysisk eller mental trening er ikke ønskelig på Stall Raggalita da det skader vårt miljø for både hestene og andre oppstallører. Hestene skal ha ro etter midnatt og lyset skal være slukket (utelys står på). Oppstallør har ansvar for å sørge for at hesten vaksineres og får hovstell og tannstell etter behov. 


Utleier forbeholder seg retten til å kontakte veterinær eller barfottrimmer for eiers/oppstallørens regning ved nødstilfeller hvor det ikke er mulig å få tak i eier/oppstallør. Mulighet for fast avtale om hovpleie av utleier er mulig for kr. 500 pr gang, eller ved en avtale om bruk av hesten inn i opplegget på Stall Raggalita. Stall Raggalita er en stall hvor barfothest og naturlig hestehold fremmes. Vi har en felles idé om hva som er godt for hestens helse og tilrettelegger for det. Treningsmetoder som ikke beror på kunnskap om hesten/til hestens beste vil ikke bli godtatt på Stall Raggalitas område. 


Leieforholdet kan sis opp med 1 ukes varsel dersom oppstallør ikke følger stallreglene etter å ha fått muntlig advarsel på forhånd, eller dersom stalleie ikke betales i tide (innen 14. hver måned). Generell oppsigelse av stallplassen skal skje skriftlig med 1 måneds varsel og er gjensidig gjeldende.


Dato: Sted:
Oppstallør: Utleier: